Válasz

A közfoglalkoztatási törvény – néhány kivétellel – alkalmazni rendeli a munka törvénykönyvének a munkabér védelmére vonatkozó rendelkezéseit az alábbiak szerint.

A kifizetés időpontja

  • A munkabért a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig ki kell fizetni (de a felek ettől eltérő korábbi időpontban is megállapodhatnak).
  • A kizárólag teljesítménybérrel díjazott munkavállaló esetében, ha a részére járó munkabér vagy annak része alapjául szolgáló eredmény csak egy hónapnál hosszabb idő múlva állapítható meg, a munkabért ennek megfelelő időpontban kell kifizetni. Az alapbér felének megfelelő összegű előleget – legalább havonta – fizetni kell.

A kifizetés módja

  • A munkabért készpénzben vagy a munkavállaló által meghatározott fizetési számlára utalással kell kifizetni.
  • A munkabér fizetési számlára utalással történő kifizetése esetén, a munkáltatónak úgy kell eljárni, hogy a munkavállaló munkabérével a bérfizetési napon rendelkezhessen.
  • A munkabér kifizetése – ide nem értve a nem magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő átutalást – a munkavállaló részére költséget nem okozhat.
  • A munkabért a munkavállalónak vagy meghatalmazottjának kell kifizetni, kivéve, ha ebben a munkavállalót bírósági vagy hatósági határozat korlátozza.

Készpénzben történő kifizetés esetére vonatkozó szabályok

  • Eltérő megállapodás hiányában

- a munkabért, ha a bérfizetési nap heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) vagy munkaszüneti napra esik, legkésőbb az ezt megelőző munkanapon kell kifizetni.

- a munkabért a bérfizetés előtti utolsó munkahelyen töltött munkanapon kell kifizetni, vagy a munkáltató költségére a tartózkodási helyére kell megküldeni, ha a munkavállaló a bérfizetési napon jogos okból nem tartózkodik a munkahelyén.

- a szabadság megkezdése előtti munkanapon ki kell fizetni a) a szabadság idejére eső bérfizetési napon esedékes, valamint b) az igénybe vett szabadság idejére járó munkabért.

  • A munkáltató a munkabért köteles a munkavállaló által megadott címre elküldeni, ha a munkaviszony a bérfizetési nap előtt megszűnt. Az elküldés költsége a munkáltatót terheli.
  • A munkabért a munkavállaló munkahelyén vagy a munkáltató telephelyén munkaidőben kell kifizetni. Szórakozóhelyen munkabér csak az ott dolgozóknak fizethető ki.

A fentiek értelmében tehát a közfoglalkoztatási bért a munkabérhez hasonlóan belföldi postautalvány szolgáltatás útján kifizetni nem lehet, az ugyanis nem minősülne munkahelyen és munkaidőben történő kifizetésnek.

Levonás a munkabérből, engedményezés, jogalap nélküli kifizetés

A fenti tárgykörre vonatkozó szabályokat a munka törvénykönyve 161-164. § -ai tartalmazzák.

Vissza a GYIK-hez.