Válasz

A közfoglalkoztatott, akárcsak a más jogviszonyban foglalkoztatottak – jogszabályi előírás alapján – csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezhet munkát.
A közfoglalkoztatott köteles munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, hogy ez saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse.
Így különösen köteles

  • a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően és a közfoglalkoztató utasítása szerint használni, a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni;
  • az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárható tisztításáról gondoskodni;
  • a munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető ruházatot viselni;
  • munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani;
  • a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni;
  • a részére előírt orvosi - meghatározott körben pályaalkalmassági - vizsgálaton részt venni;
  • a veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a közfoglalkoztatót azonnal tájékoztatni, a rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni a felettesétől;
  • a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni.

Biztonságos közfoglalkoztatás – Szakmai segédlet dolgozók és brigádvezetők számára

Biztonságos közfoglalkoztatás – Szakmai segédlet közfoglalkoztatók számára

Vissza a GYIK-hez