A 2016-2022 közötti időszakban a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-6.1.1-15 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” (a továbbiakban: kiemelt projekt) keretében valósulnak meg.

A kiemelt projekt célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy szakképesítéssel nem rendelkező felnőtt lakosság, kiemelten a közfoglalkoztatottak részvételét az oktatásban, képzésben, és lehetőséget biztosítson számukra a munkaerőpiaci szempontból releváns képzettség, ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére.

Támogatható képzések

 1. A kiemelt projekt keretében állam által elismert szakképesítésre (OKJ), részszakképesítésre, szakképesítés ráépülésre, szakképesítésre, részszakmára, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére, fejlesztésére, azaz egyéb szakmai képzésre, egyéb képzésre, szakképzésnek nem minősülő képzésre, hatósági képesítések, szaktanfolyamok megszerzésére van lehetőség. 
 2. A program lehetőséget kínál a korábbi munkaerőpiaci képzési programokban, kompetenciafejlesztésben részesült felnőttek számára szakmai képzésekbe történő belépésre, amennyiben a közfoglalkoztatott esetében a közfoglalkoztató az ismételt képzésben való részvételt támogatja és a képzéssel a munkaerőpiacon tovább javulhatnak esélyei.
 3. Elérhető továbbá a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően a digitális kompetenciafejlesztés képzési programban való részvétel, amely biztosítja az egyének (közfoglalkoztatottak) képességeinek és készségeinek fejlesztését annak érdekében, hogy képesek legyenek a nyílt munkaerőpiacon digitalizált munkakörökben dolgozni.

Egy résztvevő több képzésben való részvétele:

 • jelen kiemelt projekt keretében az egyén felzárkóztató képzésben vagy szakképzést előkészítő képzésben vett részt, majd állam által elismert szakképesítés (OKJ), vagy egyéb szakmai képzés, szakképesítés, részszakma elvégzésére nyújtja be kérelmét, továbbá egyéb képzésen vett részt, majd ezt követően újabb egyéb képzés vagy szakképzésnek nem minősülő képzés elvégzésére nyújtja be kérelmét; 
 • jelen kiemelt projekt keretében az egyén már részt vett állam által elismert szakképesítés (OKJ-ben meghatározott szakképesítés) megszerzésére irányuló képzésen vagy egyéb szakmai képzésen, majd ezt követően újabb állam által elismert szakképesítésre vagy egyéb szakmai képzésre szakképesítésre, részszakmára nyújtja be kérelmét; 
 • a felmerült munkaerő-piaci igény kifejezetten két szakmai képzés egyazon személy általi elvégzése esetén elégíthető ki. 

Támogatásban részesülhetnek

A kevésbé fejlett régiókban (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) magyarországi lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel – lakcímkártyával igazoltan – rendelkező, tankötelezettségüket teljesített, elsősorban alacsony iskolai végzettségű, legfeljebb befejezett általános iskolai végzettséggel rendelkező munkavállalási korú felnőtt személyek, akik közfoglalkoztatási jogviszonyban vagy a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban állnak. Lehetőség van álláskeresőként is képzési támogatás iránti kérelem benyújtására, amennyiben a jelentkező rendelkezik a foglalkoztatásra vonatkozó közfoglalkoztatói szándéknyilatkozattal.

A képzési programokba bevont közfoglalkoztatottak számára a képzés ingyenes, a képzési időszak alatt – igény esetén – mentorok is segítik a képzés eredményes befejezését. A képzési forrásokat és a képzéshez kapcsolódó költségeket a kiemelt projekt biztosítja a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzés időszaka alatt, a közfoglalkoztatási bér pedig hazai költségvetési forrásból kerül biztosításra.

Kinek nem támogatható a képzése

Nem támogatható a képzése annak a személynek, aki:

 • a bevonás időpontjában iskolai tankötelezettségét teljesíti,
 • egyéb, az állam által támogatott képzésben vesz részt – beleértve az iskolarendszerű szakképzés keretében folyó képzéseket is, 
 • öregségi nyugdíjkorhatárt elérte,
 • a kérelem benyújtása napján a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból (jelenleg: Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap) képzési támogatásban részesül,
 • a foglalkoztatási szervezet által jogerős határozattal a saját hibájából eredően visszakövetelt képzési támogatással összefüggő fizetési kötelezettséggel rendelkezik,
 • európai uniós forrásból megvalósuló képzésben vesz részt (kivéve a GINOP-6.1.2-15 Digitális szakadék csökkentése és a GINOP-6.1.3 Idegen nyelvi készségek fejlesztése c. projektek),
 • a kiemelt projekt másik támogatott képzésében egyidejűleg vesz részt.
 • nem támogatható a Közép-magyarországi régió (a továbbiakban: KMR) területén lévő képzési helyszínen megvalósuló képzés, illetve KMR lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező egyén.

Támogatható képzési irányok

 • állam által elismert szakképesítés (Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítés),
 • egyéb szakmai képzés,
 • szakképesítés, 
 • részszakma,
 • egyéb képzés,
 • szakképzésnek nem minősülő képzés, 
 • hatósági jellegű képzés,
 • szaktanfolyam elvégzése.

A kiemelt projektben nyelvi képzés nem támogatható.

A képzési támogatás formája, módja

A képzésre jelentkezőkkel az önértékelő pályaérdeklődés kérdőív kitöltése után egyéni képzési terv készül. A képzési terv alapján az egyén részére támogatható:

 • a képzéshez kapcsolódó egészségügyi alkalmasság vizsgálat, és speciális vizsgálat költsége,
 • a képzés, amely tartalmazza a felnőttképzést kiegészítő tevékenységeket / felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatást is (képzési költség és vizsgadíj),*
 • a bizonyítványmásodlat kiváltásának számlával igazolt költsége,** 
 • a képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazási költségek, az állandó, vagy bejelentett tartózkodási hely és a képzés helye között, 
 • a képzés ideje alatt igénybe vett gyermekfelügyelet költségei, számlával igazolva, 
 • a képzés ideje alatt hozzátartozó ápolásának/gondozásának költségei, számlával igazolva,
 • a mentori szolgáltatás a képzés eredményes elvégzése céljából,
 • a pótlóvizsga díja (amennyiben releváns).

*A képzési programok részét képezi – a képző intézmény által biztosított – kétféle felnőttképzést kiegészítő tevékenység / felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás, amelyek a képzés eredményes befejezését segítik. A tanfolyam elején 16 óra időtartamú motivációs, a képzésben tartást és beilleszkedést segítő „Képzés hatékonyságának növelése”, a tanfolyam végén 24 óra időtartamú, az elsődleges munkaerőpiacra való kivezetést segítő „Munkavállalás elősegítése”. 2021. január 01-től a képzési jegyzékre felkerült csak a 40 órát meghaladó képzések esetében.

** Amennyiben elveszett vagy megsemmisült a bizonyítvány, kizárólag olyan képzés esetén támogatható, ahol a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 96. § (6) bekezdése alapján a résztvevők bizonyítványmásodlat kérésével tudják igazolni végzettségüket.

A kérelem benyújtásának módja, elbírálásának menete

A kérelmeket a képzést megelőzően az ügyfél a lakóhelye és vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyújtja be. A kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekről, a hozzájuk kapcsolódó részletes információk a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztálynál illetve a járások foglalkoztatási osztályainál kérhetők. A járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak elektronikus elérhetősége a http://jarasinfo.gov.hu/ weboldalon található meg.