A 2016-2023 közötti időszakban a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-6.1.1-15 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” (a továbbiakban: kiemelt projekt) keretében valósulnak meg.

A közfoglalkoztatottak képzésbe vonása a Belügyminisztérium és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakmai irányításával történik, a képzési igények felmérése és a képzési szakirányok meghatározása a kormányhivatalok segítségével, a munkaerőpiaci igények, a prognózisok, hiányszakmák és a kamarák javaslatai alapján kerül kialakításra.

A képzés megvalósításának forrását a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, GINOP-6.1.1-15 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” c. kiemelt projekt biztosítja 2016-2023-ban. 

A kiemelt projekt célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy szakképesítéssel nem rendelkező felnőtt lakosság, kiemelten a közfoglalkoztatottak részvételét az oktatásban, képzésben, és lehetőséget biztosítson számukra a munkaerőpiaci szempontból releváns képzettség, ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére.

A különböző képzési programok a munkaerőpiaci igények figyelembevételével kapcsolódnak az aktuális Járási startmunka mintaprogram, Országos Közfoglalkoztatási, Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programokhoz. A közfoglalkoztatottak többsége alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik, így számukra a képzési programok elsősorban a felzárkóztatásra és a szakképzésre irányulnak.

A képzések hosszútávú célja, hogy a képzés sikeres befejezését követően a személyek az új ismereteiket, tudásukat a közfoglalkoztatás időszaka alatt megszerzett gyakorlattal együtt a nyílt munkaerőpiacon hasznosíthassák. 

Támogatásban részesülhetnek

A kevésbé fejlett régiókban (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) magyarországi lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel – lakcímkártyával igazoltan – rendelkező, tankötelezettségüket teljesített, elsősorban alacsony iskolai végzettségű, legfeljebb befejezett általános iskolai végzettséggel rendelkező munkavállalási korú felnőtt személyek, akik közfoglalkoztatási jogviszonyban vagy a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban állnak. Lehetőség van álláskeresőként is képzési támogatás iránti kérelem benyújtására, amennyiben a jelentkező rendelkezik a foglalkoztatásra vonatkozó közfoglalkoztatói szándéknyilatkozattal.

A képzési programokba bevont közfoglalkoztatottak számára a képzés ingyenes, a képzési időszak alatt – igény esetén – mentorok is segítik a képzés eredményes befejezését. 

A képzés időszaka alatt a képzési forrásokat és a képzéshez kapcsolódó költségeket a kiemelt projekt, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó közfoglalkoztatási bér hazai költségvetési forrásból kerül biztosításra.

Egy résztvevő több képzésben való részvétele abban az esetben támogatható, amennyiben kifejezetten munkaerőpiaci igény merül fel a végzettség megszerzésére. 

Nem támogatható a képzése annak a személynek, aki:

 • a bevonás időpontjában iskolai tankötelezettségét teljesíti,
 • egyéb, az állam által támogatott képzésben vesz részt – beleértve az iskolarendszerű szakképzés keretében folyó képzéseket is, 
 • öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, 
 • a kérelem benyújtása napján a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap képzési támogatásban részesül
 • a foglalkoztatási szervezet által jogerős határozattal a saját hibájából eredően visszakövetelt képzési támogatással összefüggő fizetési kötelezettséggel rendelkezik,
 • a kiemelt projekt másik támogatott képzésében egyidejűleg vesz részt,
 • nem támogatható a Közép-magyarországi régió (a továbbiakban: KMR) területén lévő képzési helyszínen megvalósuló képzés, illetve KMR lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező egyén.

Támogatható képzések

 1. A kiemelt projekt keretében 2023.01.01-től hatályos Szakmajegyzékben meghatározott szakképesítésre, részszakmára, valamint egyéb szakképzésnek nem minősülő képzés, jogszabály alapján szervezett hatósági képzés, továbbá munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére, fejlesztésére, van lehetőség. 
 2. A program lehetőséget kínál a már korábbi munkaerőpiaci képzési programokban, kompetenciafejlesztésben részesült felnőttek számára újabb szakmai képzésekbe történő belépésre, amennyiben a közfoglalkoztatott esetében a közfoglalkoztató az ismételt képzésben való részvételt támogatja és a képzéssel a munkaerőpiacon tovább javulhatnak esélyei.
 3. Elérhető továbbá a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően a digitális kompetenciafejlesztés képzési programban való részvétel, amely biztosítja az egyének (közfoglalkoztatottak) képességeinek és készségeinek fejlesztését annak érdekében, hogy képesek legyenek a nyílt munkaerőpiacon digitalizált munkakörökben dolgozni.

Nem támogatható képzés: nyelvi képzések

A hatályos képzési jegyzék elektronikus elérhetősége: Képzési kínálat 

A képzési támogatás formája, módja

A képzésre jelentkezőkkel az önértékelő pályaérdeklődés kérdőív kitöltése után egyéni képzési terv készül. A képzési terv alapján az egyén részére támogatható:

 • a képzéshez kapcsolódó egészségügyi alkalmasság vizsgálat, és speciális vizsgálat költsége, védőoltás,
 • a képzés, amely tartalmazza a felnőttképzést kiegészítő tevékenységeket / felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatást is (képzési költség és vizsgadíj),* 
 • a bizonyítványmásodlat kiváltásának számlával igazolt költsége,** 
 • a képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazási költségek, az állandó, vagy bejelentett tartózkodási hely és a képzés helye között, 
 • a képzés ideje alatt igénybe vett gyermekfelügyelet költségei, számlával igazolva, 
 • a képzés ideje alatt hozzátartozó ápolásának/gondozásának költségei, számlával igazolva,
 • a mentori szolgáltatás a képzés eredményes elvégzése céljából,
 • a pótlóvizsga díja (amennyiben releváns).

*A képzési programok részét képezi – a képző intézmény által biztosított – kétféle felnőttképzést kiegészítő tevékenység / felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás, amelyek a képzés eredményes befejezését segítik. A tanfolyam elején 16 óra időtartamú motivációs, a képzésben tartást és beilleszkedést segítő „Képzés hatékonyságának növelése”, a tanfolyam végén 24 óra időtartamú, az elsődleges munkaerőpiacra való kivezetést segítő „Munkavállalás elősegítése”. 2021. január 01-től a képzési jegyzékre felkerült csak a 40 órát meghaladó képzések esetében.

** Amennyiben elveszett vagy megsemmisült a bizonyítvány, kizárólag olyan képzés esetén támogatható, ahol a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 96. § (6) bekezdése alapján a résztvevők bizonyítványmásodlat kérésével tudják igazolni végzettségüket.

A kérelem benyújtásával kapcsolatos tájékoztatás

A kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekről, a hozzájuk kapcsolódó részletes információk a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztálynál illetve a járások foglalkoztatási osztályainál kérhetők. A járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak elektronikus elérhetősége a http://jarasinfo.gov.hu weboldalon található meg. 

A kérelmeket a képzést megelőzően az ügyfél a lakóhelye és vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyújtja be.