Mit kell tudni a közfoglalkoztatásról?

A közfoglalkoztatás átalakítása következtében 2011. január 1-jétől megszűnt a közmunkaprogram, a közcélú munka és a közhasznú munkavégzés, melyeket az egységes közfoglalkoztatás rendszere váltott fel.

A közfoglalkoztatás általános célja

A közfoglalkoztatás kiemelt célja a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak segítése a közfoglalkoztatás ideje alatt annak érdekében, hogy a közfoglalkoztatott munkát tudjon vállalni az elsődleges munkaerőpiacon. A biztosított pénzeszközök nem csupán több ezer hátrányos helyzetű álláskereső közfoglalkoztatásba történő bevonását tették lehetővé, hanem folyamatosan biztosították és biztosítják a települések fejlődését is.

A közfoglalkoztatás jogi szabályozása

A közfoglalkoztatási jogviszonyban a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezéseit a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvényben (a továbbiakban: Kftv.) foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Az alapvető különbségek a közfoglalkoztatási jogviszonyra vonatkozóan eltérő szabályozást indokolnak. 

Az Mt. elsősorban Magyarország Alaptörvényének (a továbbiakban: Alaptörvény) XII. cikk (1) bekezdésében foglalt munkavállalás és vállalkozás szabadsága közötti egyensúlyt törekszik a szabályozással megteremteni. Az Mt. – tekintettel a munkáltató és a munkavállaló gazdasági, valamint szociális érdekeire – a tisztességes foglalkoztatás alapvető szabályait állapítja meg a vállalkozás és a munkavállalás szabadságának elve szerint. 

A Kftv. az Alaptörvény XII. cikk (2) bekezdésében az állam részére megfogalmazott kötelezettség teljesítését szolgálja, mely szerint „Magyarország törekszik megteremteni annak feltételeit, hogy minden munkaképes ember, aki dolgozni akar, dolgozhasson.”

Az Országgyűlés a Kftv.-t „az értékteremtő közfoglalkoztatás jogi kereteinek megteremtése és a munkaképes lakosság munkához juttatása, az álláskeresők foglalkoztatásának elősegítése érdekében” alkotta meg.

A jogalkotó a törvény megalkotásakor figyelembe vette a nemzetgazdaság állapotát és a munkaerőpiaci helyzetet. A munkaerőpiacon a kereslet és a kínálat közötti jelentős eltérést az állam az Mt. szabályainak módosításaival – az Alaptörvény M) cikk (2) bekezdésének (tisztességes gazdasági verseny feltételeinek biztosítása) sérelme nélkül – nem tudja csökkenteni. Ez a felismerés vezetett oda, hogy a közfoglalkoztatást egy külön törvényben kellett szabályozni. 

A közfoglalkoztatás személyi hatályát, a Kftv. határozza meg. 

Közfoglalkoztató lehet:

Közfoglalkoztatott lehet:

A közfoglalkoztatás tevékenységei

A közfoglalkoztatók meghatározott körébe tartozás mellett vizsgálni kell azt is, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyek közfoglalkoztatás keretében végezhetők. 

Ezek a tevékenységek a Kftv. szerint a következők:

 1. egészségmegőrzési, 
 2. szociális, 
 3. nevelési, oktatási, 
 4. kulturális, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelmi,
 5. természet-, környezet- és állatvédelmi,
 6. gyermek- és ifjúságvédelmi, sport,
 7. közrend és közlekedésbiztonsági,
 8. ár- és belvízvédelmi célú,
 9. közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó szükségletek kielégítését szolgáló feladat, vagy
 10. a Kormány által meghatározott közösségi célok megvalósítását elősegítő feladat.

További feltétel, hogy a felsorolt feladatok kizárólag akkor láthatók el közfoglalkoztatás keretében, ha a feladat ellátására törvény nem ír elő közalkalmazotti, rendvédelmi igazgatási szolgálati vagy honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt, közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszonyt.

A közfoglalkoztatási jogviszony

A Kftv. bevezette a közfoglalkoztatási jogviszony fogalmát, amely a munkaviszony egy speciális formája. A jogviszonyra az Mt. szabályai az irányadók, az alábbi főbb eltérésekkel:

A közfoglalkoztatás ideje alatt munkaerőpiaci szolgáltatást és képzési támogatást vehetnek igénybe a közfoglalkoztatottak annak elősegítésére, hogy a megszerzett gyakorlat birtokában a határozott idejű közfoglalkoztatást követően munkát tudjanak vállalni az elsődleges munkaerőpiacon.

A közfoglalkoztatási bér

A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottakra érvényesülő eltérő szabályok, így például a közfoglalkoztatottak bérezése, azt a célt is szolgálják, hogy az álláskeresők ne „ragadjanak bent” hosszú távon a közfoglalkoztatásban. A közfoglalkoztatottakat az anyagi motiváció szempontjából is érdekeltté kell tenni a versenyszférában való munkavállalásban. Hangsúlyozni kell a közfoglalkoztatás átmeneti jellegét, illetve a munkanélküliségből a nyílt munkaerőpiac felé irányuló tranzit szerepét. Ez csak akkor lehet eredményes, ha a piaci munkahelyek bérkínálatával nem versenyez a közfoglalkoztatási bér, és mértéke attól alacsonyabb szinten marad.

A közfoglalkoztatási bér összege ezért oly módon került megállapításra, hogy magasabb legyen, mint a szociális rászorultság alapján igénybe vehető ellátás összege, de alacsonyabb legyen a minimálbérnél.  

Mind a kötelező legkisebb munkabér, mind pedig a közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér összegét a Kormány rendeletben állapítja meg [az Mt. 153. § (1) bekezdésének, illetve a Kftv. 53. §-ának felhatalmazása alapján]. 

A jelenlegi hatályos szabályozás alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén a minimálbér 50%-a.

A közfoglalkoztatás során ellátható feladatokhoz kapcsolódó munkavégzés támogatható formái

1) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása

A határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében dolgozók munkavégzése napi 4-8 órás munkaidőben történik. 

Elsősorban a települési önkormányzatok által igényelt támogatási forma, de e típusban jelentős számban megjelennek a civil szervezetek, egyházi és karitatív szervezetek is. Az önkormányzatok ezen támogatott foglalkoztatással a települést érintő kötelezően ellátandó feladatok megvalósítását biztosítják. Nem támogatható a közfoglalkoztatás az önkormányzatok számára olyan munkakörökben, amelyekben a foglalkoztatás közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban történik.

2) Országos közfoglalkoztatási programok

Támogatás nyújtható az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányúló programban történő foglalkoztatáshoz, abban az esetben, ha a közfoglalkoztató a munkavégzéshez kapcsolódóan foglalkoztatást elősegítő képzésben való részvételt biztosít.

A támogatási időszak mindkét közfoglalkoztatási formában legfeljebb 12 hónap lehet, amely egy alkalommal további legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható. A támogatási időszak meghosszabbítása esetén a közfoglalkoztatási jogviszony is meghosszabbítható a közfoglalkoztatási program végéig.

3) Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása

A közfoglalkoztatásért felelős miniszter az egyes támogatási formákra közfoglalkoztatási mintaprogramokat indíthat. 

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatási formára járási startmunka mintaprogram és egyéb mintaprogram indítható. A közfoglalkoztatási mintaprogram lezárását követően a mintaprogramra épülő további közfoglalkoztatási program, ráépülő közfoglalkoztatási program indítható. 

A közfoglalkoztatási mintaprogram olyan program, amelyben elsősorban értékteremtő, hasznos, a helyi sajátosságokon alapuló, a település önfenntartását elősegítő tevékenységet folytatnak, és amelyre vonatkozóan korábban az adott település – a közfoglalkoztató személyétől függetlenül – nem részesült támogatásban. A támogatás mértékéről a közfoglalkoztatásért felelős miniszter dönt.

A járási startmunka mintaprogramok speciális, a települések fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátására irányulnak. Alapvetően az alábbi tevékenységek valósulnak meg e programokban:  

Az egyéb mintaprogramok valamely kormányzati cél megvalósulására irányulhatnak, vagy társadalmi feszültséget kezelhetnek, vagy hátrányos helyzetű, speciális társadalmi csoport foglalkoztatását segítik elő, vagy hosszú távon a település önfenntartásához járulnak hozzá (pl.: termelő kapacitás létrehozásával, szociális szövetkezetté válás elősegítésével). A programok támogatása ebben az esetben 100%-os mértékű is lehet, valamennyi felmerülő költséget illetően.

A támogatható költségekre vonatkozó eltérő szabályok

A 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a közfoglalkoztatók részére a bérköltség támogatása mellett az egyes közfoglalkoztatási típusokban különböző mértékben támogatás nyújtható a foglalkoztatásból eredő közvetlen költségekhez, a foglalkoztatáshoz szükséges anyagköltségekhez, a szervezési költséghez és az egyéb működési célú költségekhez, összefoglaló néven a dologi költségekhez.

A közvetlen költségek az alábbiak lehetnek:

 1. munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök,
 2. munka- és védőruházat és egyéni védőeszköz költsége,
 3. munkába járással kapcsolatos utazási költség, munkásszállítás költsége,
 4. foglalkozás-egészségügyi vizsgálat térítési díja.

Legalább száz fő közfoglalkoztatása esetén az országos közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges szervezési költséghez támogatás nyújtható.

A beruházási (felhalmozási) és dologi (működési) költségek a miniszteri döntés alapján induló, legfeljebb 15 fő közfoglalkoztatásával megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok esetén legfeljebb 100%-ban (a létszám emelkedésével egyre csökkenő mértékben, legfeljebb 70%-ban) támogathatók.   

A mintaprogramokban a beruházási és dologi költségek abban az esetben támogathatók, ha a közfoglalkoztató a hatósági szerződésben vállalja, hogy a mintaprogramból származó bevételeiből

Eljárási szabályok

1. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok támogatása iránt benyújtott kérelem alapján a járási/fővárosi kerületi hivatalok foglalkoztatási osztályai a rendelkezésükre álló pénzügyi keret mértékéig saját hatáskörben döntenek a támogatási paraméterekről. 

A mérlegelés során figyelembe vehető szempontok:

2. Országos közfoglalkoztatási, illetve mintaprogramok

A közfoglalkoztatási támogatást igénylőnek a közfoglalkoztatási programról előzetes tervezetet kell készíteni, amelyet a hatósági szerződés megkötésére hatáskörrel rendelkező hatósághoz kell benyújtani. A kormányhivatal azt a támogatásra vonatkozó javaslatával együtt 21 napon belül továbbítja a Belügyminisztérium részére.

A közfoglalkoztatásért felelős miniszter a benyújtott tervezet alapján mérlegelési jogkörében dönt.

A mérlegelésnél figyelembe veszi

A támogatásra irányuló kérelmet a miniszteri döntést követő 8 napon belül lehet benyújtani a tervezett közfoglalkoztatás helye szerint illetékes, a hatósági szerződés megkötésére hatáskörrel rendelkező kormányhivatalhoz vagy járási hivatalhoz. A miniszteri döntést és a kérelem benyújtását követően a kormányhivatal egységes szerződéses feltételrendszer alapján hatósági szerződést köt a támogatottal. A kormányhivatal a miniszteri döntésben meghatározott támogatási összegnél magasabb támogatást nem állapíthat meg.

Menü

Navigáció