Határidők

Előleg elszámolása

Bérköltségre nyújtott előleggel legkésőbb a program utolsó elszámolásával egyidejűleg kell elszámolni,

A beruházási és dologi költségekre adott előlegek közül a munka- és védőruházattal, egyéni védőeszközökkel, a munkavégzéshez nélkülözhetetlen kis értékű munkaeszközökkel, valamint a beruházási költségekkel:

A fent fel nem sorolt költségek esetében megállapított előleggel

Közfoglalkoztatottak adatait tartalmazó adattáblázat


A közfoglalkoztató a közfoglalkoztatásra irányuló szerződések adatait tartalmazó adattáblát a hatósági szerződés megkötését követően 10 napon belül a kirendeltségnek megküldi.

A közfoglalkoztatottak kilépésével kapcsolatos információkat a közfoglalkoztatásra irányuló szerződésnek adatait tartalmazó adattáblában rögzíti, és a munkaviszony megszűnését követő 10 napon belül a kirendeltségnek megküldi.


Elszámolás

A Közfoglalkoztató a támogatást a rendelkezésére bocsátott elszámoló lapon igényli a tárgyhót követő hó 15. napjáig.

Átcsoportosítás a költségek között

A beruházási és dologi költségek elemei közötti átcsoportosítás kezdeményezése legkésőbb a program időtartamának feléig lehetséges.


Záró beszámoló

A Közfoglalkoztató a támogatás teljes összegének felhasználásáról, a program teljesítéséről, eredményességéről, hasznosságáról a támogatás időtartamának végétől számított 30 napon belül, pénzügyi és szakmai záró beszámolót készít  és azt a támogatást nyújtó kirendeltség részére írásban eljuttatja.


Ellenőrzés lehetővé tétele

A támogatás felhasználását a teljes támogatással történő elszámolás benyújtására rendelkezésre álló határidőtől számított 5 évig lehetővé teszi az ellenőrzést.


Nettó finanszírozás körébe tartozók kötelezettsége


A nettó finanszírozás körébe tartozó Közfoglalkoztató a közfoglalkoztatottak után fizetendő közterhek fedezetének összegét az előleg jóváírását követő 5 munkanapon belül, ezt követően havonta, a bérköltség támogatásból a támogatás jóváírását követően 5 munkanapon belül
átutalja.


Változás bejelentés


A közfoglalkoztató a bankszámla számának megváltoztatásáról, illetve ha  a támogatást megalapozó körülményeiben változás következik be haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 8 napon belül bejelenti a kirendeltségnek.


Hosszabbítás


A támogatási időszak egy alkalommal legfeljebb további 6 hónapra meghosszabbítható (tehát összesen legfeljebb 18 hónap lehet), ha a közfoglalkoztató a támogatási időszak befejeződését megelőző 60. és 22. nap között benyújtja a hosszabbítás iránti kérelmét az illetékes kirendeltségre.


Munkaerőigény bejelentése


A Közfoglalkoztatónak az első munkaerőigényt a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 3 napon belül kell benyújtania, amennyiben ezt a foglalkoztatás kezdete megköveteli. A további munkaerőigényeket a kérelemben megjelölt ütemezés szerint folyamatosan kell bejelenteni, de legalább 15 nappal a tervezett foglalkoztatást megelőzően.


Felszámolás, csődeljárás, végelszámolás bejelentése


Amennyiben a közfoglalkoztatót jogerős végzéssel felszámolási eljárás alá vonták, a felszámolást elrendelő végzés kézhezvételétől, valamint a csődeljárás, végelszámolás vagy egyéb a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás megkezdésétől számított 8 napon belül írásban a kirendeltség tudomására hozza.


Felhatalmazói nyilatkozat


Legkésőbb a hatósági szerződés aláírásakor át kell adni.

Menü

Navigáció