A 2016-2018 közötti időszakban a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-6.1.1-15 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” (a továbbiakban: kiemelt projekt) keretében valósulnak meg.

Támogatható képzések

A konzorcium által közzétett Ajánlattételi felhívásra a képző intézmények által benyújtott pályázatok elbírálását követően a kiemelt projekt Értékelő Bizottsága dönt a Képzési jegyzékre kerülő képzési programokról, amelyeket a pályázati kiírás követelményeinek megfelelő képző intézmények valósítanak meg. Az aktuális képzési jegyzék megtekinthető a https://www.nive.hu weboldalon.

Támogatásban részesülhetnek

A kevésbé fejlett régiókban (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) magyarországi lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel – lakcímkártyával igazoltan – rendelkező, tankötelezettségüket teljesített, elsősorban alacsony iskolai végzettségű, legfeljebb befejezett általános iskolai végzettséggel rendelkező munkavállalási korú felnőtt személyek, akik közfoglalkoztatási jogviszonyban vagy munkaviszonyban állnak. Lehetőség van álláskeresőként is képzési támogatás iránti kérelem benyújtására, amennyiben a jelentkező rendelkezik közfoglalkoztatói szándéknyilatkozattal.

A képzési programokba bevont közfoglalkoztatottak számára a képzés ingyenes, a képzési időszak alatt – igény esetén – mentorok is segíthetik a képzés eredményes befejezését. A képzési forrásokat és a képzéshez kapcsolódó költségeket a kiemelt projekt biztosítja a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzés időszaka alatt, a közfoglalkoztatási bért pedig a Belügyminisztérium hazai forrásból fedezi.

Egy résztvevő több képzésben való részvétele

Az alábbi esetekben támogatható egy résztvevő több képzésen való részvétele:

 •  az egyén felzárkóztató képzésben vagy szakképzést előkészítő képzésben vett részt, majd állam által elismert szakképesítés, egyéb szakmai képzés elvégzésére nyújtja be kérelmét,
 • a felmerült munkaerő-piaci igény kifejezetten két szakmai képzés egyazon személy általi elvégzése esetén elégíthető ki.

Kinek nem támogatható a képzése

Nem támogatható a képzése annak a személynek, aki:

 • a bevonás időpontjában iskolai tankötelezettségét teljesíti 
 • egyéb, az állam által támogatott képzésben vesz részt – beleértve az iskolarendszerű szakképzés keretében folyó képzéseket is,
 • a kérelem benyújtása napján a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból képzési támogatásban részesül,
 • a Foglalkoztatási Főosztály által jogerős határozattal a saját hibájából eredően visszakövetelt képzési támogatással összefüggő fizetési kötelezettséggel rendelkezik, 
 • európai uniós forrásból megvalósuló képzésben vesz részt (kivéve a GINOP-6.1.2-15 Digitális szakadék csökkentése és a GINOP-6.1.3 Idegen nyelvi készségek fejlesztése c. projektek), 
 • a GINOP-6.1.1-15 projekt másik támogatott képzésében egyidejűleg vesz részt.
 • nem támogatható a Közép-magyarországi régió (a továbbiakban: KMR) területén lévő képzési helyszínen megvalósuló képzés, illetve KMR lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező egyén.

Támogatható képzési irányok

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján az alábbi képzési irányok támogathatóak:

 • állam által elismert szakképesítés (Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítés),
 • egyéb szakmai képzés,
 • egyéb képzés elvégzése,
 • hatósági jellegű képzés.

A kiemelt projektben nyelvi képzés nem támogatható.

A képzési támogatás formája, módja


A képzésre jelentkezőkkel az önértékelő pályaérdeklődés kérdőív kitöltése után egyéni képzési terv készül.

 • A képzési terv alapján az egyén részére támogatható:
 • az egészségügyi alkalmasság vizsgálat, 
 • a képzés, amely tartalmazza a felnőttképzést kiegészítői tevékenységeket is (képzési költség és vizsgadíj),*
 • a bizonyítványmásodlat kiváltásának számlával igazolt költsége,**
 • a képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazási költségek, az állandó, vagy bejelentett tartózkodási hely és a képzés helye között, 
 • a képzés ideje alatt igénybe vett gyermekfelügyelet költségei, számlával igazolva,
 • a képzés ideje alatt hozzátartozó ápolásának/gondozásának költségei, számlával igazolva,
 • a mentori szolgáltatás a képzés eredményes elvégzése céljából,
 • a pótlóvizsga díja (amennyiben releváns).

*A képzési programokhoz – a képző intézmény által biztosított – kétféle felnőttképzést kiegészítő tevékenység kapcsolódik, melyek a képzés eredményes befejezését segítik. A tanfolyam elején 16 óra időtartamú motivációs, a képzésben tartást és beilleszkedést segítő „Képzés hatékonyságának növelése”, a tanfolyam végén 24 óra időtartamú, az elsődleges munkaerőpiacra való kivezetést segítő „Munkavállalás elősegítése”.

** Amennyiben elveszett vagy megsemmisült a bizonyítvány, kizárólag olyan képzés esetén támogatható, ahol a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 96. § (6) bekezdése alapján a résztvevők bizonyítványmásodlat kérésével tudják igazolni végzettségüket.

A kérelem benyújtásának módja, elbírálásának menete

A kérelmeket a képzést megelőzően az ügyfél a lakóhelye és vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyújtja be.. A kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekről, a hozzájuk kapcsolódó részletes információk a Kormányhivatalok Foglalkoztatási Főosztályánál, illetve a Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályainál kérhetők. A kormányhivatalok foglalkoztatási osztályainak elektronikus elérhetősége a http://jarasinfo.gov.hu/ weboldalon található meg.