A 2016-2019 közötti időszakban a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-6.1.1-15 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” (a továbbiakban: kiemelt projekt) keretében valósulnak meg.

Támogatható képzések

A kiemelt projektben  közzétett Ajánlattételi felhívásra a képző intézmények által benyújtott pályázatok elbírálását követően a kiemelt projekt Értékelő Bizottsága dönt a Képzési jegyzékre kerülő képzési programokról, amelyeket a pályázati kiírás követelményeinek megfelelő képző intézmények valósítanak meg. Az aktuális képzési jegyzék megtekinthető a https://www.nive.hu weboldalon.

Támogatásban részesülhetnek

A kevésbé fejlett régiókban (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) magyarországi lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel – lakcímkártyával igazoltan – rendelkező, tankötelezettségüket teljesített, elsősorban alacsony iskolai végzettségű, legfeljebb befejezett általános iskolai végzettséggel rendelkező munkavállalási korú felnőtt személyek, akik közfoglalkoztatási jogviszonyban vagy a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban állnak. Lehetőség van álláskeresőként is képzési támogatás iránti kérelem benyújtására, amennyiben a jelentkező rendelkezik a foglalkoztatásra vonatkozó közfoglalkoztatói szándéknyilatkozattal.

A képzési programokba bevont közfoglalkoztatottak számára a képzés ingyenes, a képzési időszak alatt – igény esetén – mentorok is segíthetik a képzés eredményes befejezését. A képzési forrásokat és a képzéshez kapcsolódó költségeket a kiemelt projekt biztosítja a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzés időszaka alatt, a közfoglalkoztatási bért pedig a Belügyminisztérium hazai forrásból fedezi.

Egy résztvevő több képzésben való részvétele

Az alábbi esetekben támogatható egy résztvevő több képzésen való részvétele:

 • az egyén felzárkóztató képzésben vagy szakképzést előkészítő képzésben vett részt, majd állam által elismert szakképesítés, egyéb szakmai képzés elvégzésére nyújtja be kérelmét,
 • a felmerült munkaerőpiaci igény kifejezetten két szakmai képzés egyazon személy általi elvégzése esetén elégíthető ki.

Kinek nem támogatható a képzése

Nem támogatható a képzése annak a személynek, aki:

 • a bevonás időpontjában iskolai tankötelezettségét teljesíti 
 • egyéb, az állam által támogatott képzésben vesz részt – beleértve az iskolarendszerű szakképzés keretében folyó képzéseket is,
 • a kérelem benyújtása napján a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból képzési támogatásban részesül,
 • a Foglalkoztatási Főosztály által jogerős határozattal a saját hibájából eredően visszakövetelt képzési támogatással összefüggő fizetési kötelezettséggel rendelkezik, 
 • európai uniós forrásból megvalósuló képzésben vesz részt (kivéve a GINOP-6.1.2-15 Digitális szakadék csökkentése és a GINOP-6.1.3 Idegen nyelvi készségek fejlesztése c. projektek), 
 • a kiemelt projekt másik támogatott képzésében egyidejűleg vesz részt.
 • nem támogatható a Közép-magyarországi régió (a továbbiakban: KMR) területén lévő képzési helyszínen megvalósuló képzés, illetve KMR lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező egyén.

Támogatható képzési irányok

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján az alábbi képzési irányok támogathatóak:

 • állam által elismert szakképesítés (Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítés),
 • egyéb szakmai képzés,
 • egyéb képzés,
 • hatósági jellegű képzés elvégzése.

A kiemelt projektben nyelvi képzés nem támogatható.

A képzési támogatás formája, módja

A képzésre jelentkezőkkel az önértékelő pályaérdeklődés kérdőív kitöltése után egyéni képzési terv készül. A képzési terv alapján az egyén részére támogatható:

 • az egészségügyi alkalmasság vizsgálat, 
 • a képzés, amely tartalmazza a felnőttképzést kiegészítő tevékenységeket is (képzési költség és vizsgadíj),*
 • a bizonyítványmásodlat kiváltásának számlával igazolt költsége,**
 • a képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazási költségek, az állandó, vagy bejelentett tartózkodási hely és a képzés helye között, 
 • a képzés ideje alatt igénybe vett gyermekfelügyelet költségei, számlával igazolva,
 • a képzés ideje alatt hozzátartozó ápolásának/gondozásának költségei, számlával igazolva,
 • a mentori szolgáltatás a képzés eredményes elvégzése céljából,
 • a pótlóvizsga díja (amennyiben releváns).

*A képzési programokhoz – a képző intézmény által biztosított – kétféle felnőttképzést kiegészítő tevékenység kapcsolódik, melyek a képzés eredményes befejezését segítik. A tanfolyam elején 16 óra időtartamú motivációs, a képzésben tartást és beilleszkedést segítő „Képzés hatékonyságának növelése”, a tanfolyam végén 24 óra időtartamú, az elsődleges munkaerőpiacra való kivezetést segítő „Munkavállalás elősegítése”.

** Amennyiben elveszett vagy megsemmisült a bizonyítvány, kizárólag olyan képzés esetén támogatható, ahol a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 96. § (6) bekezdése alapján a résztvevők bizonyítványmásodlat kérésével tudják igazolni végzettségüket.

A kérelem benyújtásának módja, elbírálásának menete

A kérelmeket a képzést megelőzően az ügyfél a lakóhelye és vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyújtja be. A kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekről, a hozzájuk kapcsolódó részletes információk a Kormányhivatalok Foglalkoztatási Főosztályánál, illetve a Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályainál kérhetők. A kormányhivatalok foglalkoztatási osztályainak elektronikus elérhetősége a http://jarasinfo.gov.hu/ weboldalon található meg.