A 2016-2018 közötti időszakban a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-6.1.1-15 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” (a továbbiakban: kiemelt projekt) keretében valósulnak meg.

Támogatható képzések
A konzorcium által közzétett Ajánlattételi felhívásra a képző intézmények által benyújtott pályázatok elbírálását követően a kiemelt projekt Értékelő Bizottsága dönt a Képzési jegyzékre kerülő képzési programokról, amelyeket a pályázati kiírás követelményeinek megfelelő képző intézmények valósítanak meg. Az aktuális képzési jegyzék megtekinthető a https://www.nive.hu weboldalon.


Támogatásban részesülhetnek
A kevésbé fejlett régiókban (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) magyarországi lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel - lakcímkártyával igazoltan - rendelkező, tankötelezettségüket teljesített, elsősorban alacsony iskolai végzettségű, legfeljebb befejezett általános iskolai végzetséggel rendelkező munkavállalási korú felnőtt személyek, akik közfoglalkoztatási jogviszonyban vagy munkaviszonyban állnak.
A képzési programokba bevont közfoglalkoztatottak számára a képzés ingyenes, a képzési időszak alatt – igény esetén – mentorok is segíthetik a képzés eredményes befejezését. A képzési forrásokat és a képzéshez kapcsolódó költségeket a kiemelt projekt biztosítja a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzés időszaka alatt, a közfoglalkoztatási bért pedig a Belügyminisztérium hazai forrásból fedezi.


Egy résztvevő több képzésben való részvétele
Az alábbi esetekben támogatható egy résztvevő több képzésen való részvétele:
•    a kiemelt projekt keretében a célcsoport tagja a 7. osztályos felzárkóztató képzés elvégzését követően a 8. osztály elvégzésére irányuló programon való részvételét kérelmezi,
•    ha a kiemelt projekt keretében az egyén alapkompetencia képzésben vett részt, majd újabb szakmai képzés elvégzésére nyújtja be kérelmét,
•    a felmerült munkaerő-piaci igény kifejezetten két képzés egyazon személy általi elvégzése esetén elégíthető ki.
Kinek nem támogatható a képzése
Nem támogatható a képzése annak a személynek, aki:
•    a bevonás időpontjában iskolai tankötelezettségét teljesíti
•    egyéb, az állam által támogatott képzésben vesz részt – beleértve az iskolarendszerű szakképzés keretében folyó képzéseket is,
•    a kérelem benyújtása napján a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból képzési támogatásban részesül,
•    a Foglalkoztatási Főosztály által jogerős határozattal a saját hibájából eredően visszakövetelt képzési támogatással összefüggő fizetési kötelezettséggel rendelkezik,
•    európai uniós forrásból megvalósuló képzésben vesz részt (kivéve a GINOP-6.1.2-15 Digitális szakadék csökkentése és a GINOP-6.1.3 Idegen nyelvi készségek fejlesztése c. projektek),
•    a GINOP-6.1.1-15 projekt másik támogatott képzésében egyidejűleg vesz részt.
•    Nem támogatható a Közép-magyarországi régió (a továbbiakban: KMR) területén lévő képzési helyszínen megvalósuló képzés, illetve KMR lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező egyén.
Támogatható képzési irányok
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján az alábbi képzési irányok támogathatóak:
•    állam által elismert szakképesítés (Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítés),
•    egyéb szakmai képzés,
•    egyéb képzés elvégzése,
•    hatósági jellegű képzés.


A kiemelt projektben nyelvi képzés nem támogatható.

A képzési támogatás formája, módja
A képzésre jelentkezőkkel az önértékelő pályaérdeklődés kérdőív kitöltése után egyéni képzési terv készül. A képzési terv alapján az egyén részére támogatható:
•    az egészségügyi alkalmasság vizsgálat,
•    a képzés, amely tartalmazza a felnőttképzési tevékenységet (képzési költség és vizsgadíj),
•    a képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazási költségek, az állandó, vagy bejelentett tartózkodási hely és a képzés helye között,
•    a képzés ideje alatt igénybe vett gyermekfelügyelet költségei, számlával igazolva,
•    a képzés ideje alatt hozzátartozó ápolásának/gondozásának költségei, számlával igazolva,
•    a mentori szolgáltatás a képzés eredményes elvégzése céljából.
A képzési programokhoz – a képző intézmény által biztosított – kétféle felnőttképzést kiegészítő tevékenység kapcsolódik, melyek a képzés eredményes befejezését segítik. A tanfolyam elején 16 óra időtartamú motivációs, a képzésben tartást és beilleszkedést segítő „Képzés hatékonyságának növelése”, a tanfolyam végén 24 óra időtartamú, az elsődleges munkaerőpiacra való kivezetést segítő „Munkavállalás elősegítése”.
A kérelem benyújtásának módja, elbírálásának menete
A kérelmeket a képzést megelőzően az ügyfél a lakóhelye és tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán kell benyújtani. A kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekről, a hozzájuk kapcsolódó részletes információk a Kormányhivatalok Foglalkoztatási Főosztályánál, illetve a Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályainál kérhetők. A kormányhivatalok foglalkoztatási osztályainak elektronikus elérhetősége a http://jarasinfo.gov.hu/ weboldalon található meg.